خواهرم میدانی شیرینی چادر در چیست❓


اینکه تو لباس سربازی حجت ابن الحسن را بر تن میکنی،

این که مولا با دیدنت لبخند رضایت بر لب هایش می آید،

و تو دو گوهر گرانبهای خویش را که حیا و عفتت میباشد را حفظ میکنی،

با همین یک چادر ساده میدانی به استحکام چند خانواده کمک کرده ای؟


میدانی جلوی چه میزان گناه را گرفته ای؟


به خدا قسم اینها با دنیایی قابل تعویض نمیباشند