حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند

وقتی که جمع سینه زنان گریه می کنند


باز این چه شورش است که در خلق عالم است

در ماتم تو پیر و جوان گریه می کنند


این سیل، سیل اشک عزادارهای توست

چون ابر با تمام توان گریه می کنند


تو کیستی که در غم از دست دادنت

مردان ما شبیه زنان گریه می کنند...


امیرتیموری