در کلاس درس خدا

آن هایی که ناله می کنند مردود می شوند،

آن هایی که صبر می کنند قبول می شوند،

و آن هایی که شکر می کنند،

                                     شاگرد ممتاز می شوند.