"نظریة جدیدة لتکوین العالم"


فی البدء

کانت فاطمه

و بعدها تکونت عناصر الاشیاء

النار و التراب

و المیاة و الهواء


و کانت اللغات و الاسماء

و الصیف و الربیع

و الصباح و المساء


و بعد عینی فاطمه

اکتشف العالم سر الوردة الاسوداء


و بعدها الف قرن

جاءت النساء..


"نظریه ای جدید در پیدایش جهان"


در آغاز

فاطمه بود

سپس عناصر پدید آمدند

آتش و خاک

آب و باد


و آن گاه زبان ها و اسم ها

تابستان و بهار

سپیده و شبانگاه


پس از چشمان فاطمه بود که

جهان

راز رز سیاه را دریافت


و هزار قرن بعد از او

زنان دیگر آمدند..


نزار قبانی