تو را بی پشیمانی

بی انصراف

تو را بی ترس از اشتباه

بی تصور پایان راه ،

تو را چون سفری بی بازگشت به مریخ 

تو را با هیجانی ماندگار

با ذوق و اشتیاقی بی انتها

تو را با تمام احساس آدمِ عاشقِ حوا

تو را با گناه و بی گناه

تو را از زمین تا آخرین کهشکان کشف نشده ی این دنیا

تو را از اینجا تا پیش خدا 

به اندازه ی انرژی یک اتم

تا آخرین اعشار اعداد پی

تو را به حد صدای شرشر چشمه های دلنشین

به اندازه ی تمام رنگ های گوناگون جنگل های زمین

به آسمان نورانی شب های کویر

به هوای پاک قطب شمال

تو را بی نظیر و کم نظیر

تو را با تدبیر و بی تدبیر

تو را بی اما و اگر و باید و شایدها 

تو را با عقلی سلیم 

با دلی مجنون 

تو را حتی بیشتر از احساس نهفته

در تک تک واژگان این نوشته

تو را با واقعیتی غیر قابل انکار

تو را با احساسی غیر قابل سرکوب

بی ابهام و ایهام

با اصرار و دوام

تو را با علاقه ای غیر قابل وصف و بیان

تو را با اجازه ی خدا

با اختیار تمام

با انتخاب خودم تنها

دوست دارم و دوستت دارم...


علی رجبی

دوست دارم جانااااا
❤️💍