آنقدر ها هم که سختش می کنند، نیست !

امشب را با خدا رفیق باش

خدا پشت تمام آرزوهای تو ایستاده 

حرف هایت را

آرزوهایت را

با زبان خودت  ، بی پرده به او بگو

شاید در "تقدیرت" نوشته باشد

"هر چه خودش بخواهد" ...


التماس دعا