حسین جان

               دادم تو را قسم

                                 به نخ چادری که  سوخت

                                                               شاید دلت بسوزد         

                                                                                    و یک کربلا دهی ...


تعریف من از عشق همان بود که گفتم 

در بند کسی باش که در بند حسین است