اینکه هر شب 

به انتظار "شب بخیر"هایت 

شانه به شانه می شوم 

و هر صبح به شوقِ "صبح بخیر عزیزم" هایت 

بیدار می شوم 

عشق نیست ؟! 

اینکه لحظه هایم را با خیالت نفس می کشم 

و زندگی را با چشمانت معنا می کنم 

عشق نیست ؟! 

عزیزِ جانم 

میان این همه بیقراری و دلدادگی 

چگونه می توانی اینقدر نباشی ؟! 


سارا قبادى