شهریور ترین ماه منی 

دلهره ی آمدنت که هیچ

فکر رفتنت

بی تابم می کند

دست هایت را به من بده

از تو تا پاییز 

همین چند نفس باقیست ...# روشنک آرامش