گاهی می خواهیم و می شود
  گاهی نمی خواهیم و نمی شود
       گاهی نمی خواهیم و می شود
                           گاهی می خواهیم و نمی شود و نمی شود و نمی شود...