می گفت : آدم تا وقتی با خودش دوست است تنهایی برایش معنی ای ندارد.

        راست می گفت ، آدم با خودش می شوند دونفر

             اما وای از اینکه با خودش قهر کند ....

                   آن وقت می شود "تنهای تنهای تنها"....