جیرجیرک ها یک کلمه بیشتر ندارند

با همان یک کلمه هم بی شک

چیزی به جز دوستت دارم

نمی گویند

دیوانه که نیستند

کدام کلمه را می توان

تا صبح بیدار ماند

و اینهمه تکرار کرد؟؟!