لحظات گران بها را

       در حسرت گذشته

          نابود مکن ...

    در اندیشه ی

      امروز و فردا باش،

         به اشتباهات گذشته پیله مکن ،

    از آنها عبرت بگیر .


    "دبی آوری"