داشتم زندگیمو میکردم

اومدی حالمو عوض کردی

این همه راهو اومدی که بری

که خرابم کنی و برگردی


همه چی خوب بود قبل از تو

عشق با من غریبگی میکرد

یه نفر داشت با خودش تنها

زیر این سقف زندگی میکرد


عطر تو این اتاقو پر کرده

این هوا اون هوای سابق نیست

اون که با بودنت مخالف بود 

حالا با رفتنت موافق نیست


واسه چی اومدی که برگردی 

برو اما بمن جواب بده

سرخود اومدی ولی اینبار

به منم حق انتخاب بده


اون که میگفت تا ابد اینجام

حالا میگه بذار برگردم

داشتی زندگیتو میکردی

داشتم زندگیمو میکردم