با بادکنک هم می شود به آسمان رفت :)
کافی است
یک بادکنک داشته باشی 
و مقداری نخ 

موهایت را خرگوشی ببندی 
 درست مثل دوران کودکی
با تمام نیرویی که داری 
فوت کنی و فوت کنی

جانمازی پهن کن
و پیشانیت را به خاک بزن
چشم هایت را ببند
تصور کن در آسمانی
روی ابرها
همان جایی که به خدا نزدیک تر است :)

با بادکنک هم می شود پرواز کرد 
پروازی به سوی خدا *.*