تو را دوست دارم

     به خاطر قطره ای که می چکد

     و برفی که در آرامش کوه آب می شود

     وشبنمی که همنشین گل می شود

 

     تو را دوست دارم

     به خاطر کودکی که می دود

     در بی تفاوتی مردم

     روی خیابان های پر رفت و آمد

 

     تو را دوست دارم

     به خاطر نگفته های دل ات

     که در چشمان ات موج می زند

     به خاطرباغچه ای کوچک

     و گلی که در او متولد می شود

 

     تو را دوست دارم

     به خاطر پنجره ای که آسمان را قاب کرده است

     و امروز از دریچه اش پیداست

     به خاطر پاکی ها

 وهمه لحظه های من که آغشته توست

 

     تو را دوست دارم

     به خاطر نخستین گام زندگی

 

     که دوست داشتن است