من با نخستین نگاه تو آغاز شدم                            دل رانگاه گرم تو دیوانه می کند

من نیز چون خورشید

دلم زنده به عشق است

راه دل خود را نتوانم که نپویم

هر صبح در آیینه جادویی خورشید

چون می نگرم

                     او همه من 

                                        من همه اویم


*فریدون مشیری*

عشق یعنی فاطمه (س) 

                                  هر سحر پیش از نماز

ساعتی محو تماشای 

                                 علی (ع) می ایستد

*یا علی *یا فاطمه 

سال روز ازدواج آسمانی 

                                   روز عشق مبارک :)