رنج کشیدن جزیی از زندگیست

اما می توانیم نوع آن را انتخاب کنیم:

رنج در راه رسیدن به موفقیت!

یا رنجی که حاصل حسرت است.

با تو بودن آرزویی تا ابد شاید محال 

خوش به حال هر کسی دلتنگ و بی تابش تویی