ای کاش کسی باشد و کابوس که دیدی

در گوش تو آرام بگوید:خبری نیست 

یا کاش کسی باشد و آرام بگوید :

دستان من اینجاست ، ببین! دردسری نیست