آرامش یعنی ...

درمیان صدها مشکل 

عین خیالت هم نباشد!!

لبخند بزنی و شاد باشی :)

چون میدانی  خدایی داری که هوایت را دارد.