اولین بار 
که نگاهم به نگاهت گره خورد
من به خود لرزیدم
غرق چشمان تو گشتم
لحظه ای بود ولی
مهربانیه نگاهت خواستنی
تو خود اما
چه آسوده به من خیره شدی
و چه زیباست 
 " اولین نگاه " من و توفاطمه مهربون