اینکه توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه،

چون تو باهاش خوبی؛

مثل اینه که توقع داشته باشی یه گرگ تورو نخوره، 

چون توام اونو نمیخوری.!


#آل_پاچینو