رنگ مشکی عاملی شد جذب یکدیگر شویم

پس عزیزم ریش می آید به تو چادر به من...