در دنیایی که همه به دنبال خاص بودن هستند ، تو معمولی باش. 

زیرا ساده و معمولی بودن  در چنین دنیایی 

خاص ترین کار است.