خوش به حال خدا که “لحظه به لحظه” با توست 

            و “من” همیشه درباره ی “تو” با “او” حرف میزنم . . .