برای دوست داشتن انسان ها

    تنها یک راه وجود دارد ،

       و آن هم این است که

         آنها را آن گونه که هستند

                                             دوست بدارید.....