تو را به آرزویت می رساند

     خدایی که

         برای خندان گلی

             آسمانی را می گریاند