روزی که من عاشق شدم

نی های عالم ساز شد
مجنون دهانش باز شد
دنیا پر از آواز شد

روزی که من عاشق شدم
خورشید تاول زد دلش
ماه از زمین ما گریخت
در دور ها شد منزلش

روزی که من عاشق شدم
عالم سراسر رشک شد
بغضی گلویش را گرفت
چشمان گیتی اشک شد


 

 

 


روزی که من عاشق شدم

روزی که من عاشق شدم
پروانه ها رنگی شدند
آتشفشان فواره زد
کوه ها همه سنگی شدند

روزی که من عاشق شدم

روزی که من عاشق شدم
دریا به دریا باز شد
سیمرغ هم بالی گشود
پرواز ها آغاز شد

روزی که من عاشق شدم
رنگین کمان ها بسته شد
تنهای عاشق داغ شد
ابروی تو پیوسته شد

روزی که من عاشق شدم

روزی که من عاشق شدم