بگذار هر روز رویایی باشد باورکردنی ...

بگذار هر روز عشقی باشد دچار شدنی...

بگذار هر روز بهانه ای باشد حیات بخشیدنی....
کلودیا آدرین گراندی