صدای خنده ی خدا را می شنوی...؟

دعاهایت را شنیده...

و به آنچه محال می‌پنداری میخندد....