توسرشاری از زندگی 

تو شهامت اندیشیدن

و توان مبارزه را داری

تو رویاهای بسیاری در سر می پرورانی...

و چون تو بسیار نیست...

چرا که باور رویاها 

برای بسیاری دشوار است...لیندا اس اسمیت